LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26 THÁNG 2 ĐẾN 3 THÁNG 3

Tháng Hai 26, 2018 3:14 chiều
Thời gian Nội dung công việc  Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai / 26 – Họp giao ban- làm biểu mẫu thống kê – BGH- TTCM- KT
Thứ ba/27 – Dự giờ 3 nhóm trẻ khu A- Kiểm tra hồ sơ giáo viên BGH
Thứ tư/28/2 – Dự giờ lớp MG 3T, 4T, 5T và kiểm tra sổ nuôi  khu B BGH
Thứ năm/01/3 – Dự giờ 2 lớp MG 5T và kiểm tra bếp nuôi khu A BGH
Thứ sáu/02  – Dự hoạt động nhóm trẻ và kiểm tra hồ sơ nuôi khu B BGH
Thứ bảy/03 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu và tập trung làm công tác vệ sinh trong ngoài lớp  Toàn thể cán bộ giáo viên