Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến 9 tháng 2

Tháng Hai 3, 2020 8:50 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 03 – Họp giao ban- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- TTCM GV
Thứ ba ngày 04 – Đôn đốc kiểm tra các nhóm lớp về công tác vệ sinh trong ngoài lớp; và theo dõi diễn biến dịch bệnh trong nhà trường- Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân trẻ- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền  về phòng chống dịch bệnh BGH- GV
Thứ tư ngày 05 – Đôn đốc kiểm tra các nhóm lớp về công tác vệ sinh trong ngoài lớp; và theo dõi diễn biến dịch bệnh trong nhà trường- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú- Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân trẻ BGH- GV
Thứ năm ngày 06 – Đôn đốc kiểm tra các nhóm lớp về công tác vệ sinh trong ngoài lớp; và theo dõi diễn biến dịch bệnh trong nhà trường- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú BGH- GV
Thứ sáu ngày 07 – Đôn đốc kiểm tra các nhóm lớp về công tác vệ sinh trong ngoài lớp; và theo dõi diễn biến dịch bệnh trong nhà trường- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú BGH- GV
Thứ bảy ngày 08 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- GV
Chủ nhật ngày 09